Những trận đánh cấp tiểu đoàn của Binh đoàn Tây Nguyên (1967-1979)- tập II(sách mật)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những trận đánh cấp tiểu đoàn của Binh đoàn Tây Nguyên (1967-1979)- tập II(sách mật)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5383-3
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH MTV In Quân đội I
  • Ngày nộp lưu triểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Những trận đánh cấp tiểu đoàn của Binh đoàn Tây Nguyên (1967-1979)- tập II(sách mật)

Về tác giả: Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3

Tìm mua sách nếu có bán: