Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu hướng phát triển (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu hướng phát triển (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-848-0
  • Tác giả: Ngô Xuân Bình (Chủ biên), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Lê Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Sri Lanka từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu hướng phát triển (sách chuyên khảo)

Về tác giả: Ngô Xuân Bình (Chủ biên), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

Tìm mua sách nếu có bán: