Những vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
  • Mã ISBN: 978-604-57-5145-9
  • Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Cù Thị Thúy Lan; Đỗ Lệ Quyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Những vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa

Về tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tìm mua sách nếu có bán: