Niên giám thống kê huyện Yên Thành năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Niên giám thống kê huyện Yên Thành năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-75-1530-1
  • Tác giả: Chi cục Thống kê huyện Yên Thành
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: in TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Niên giám thống kê huyện Yên Thành năm 2019

Về tác giả: Chi cục Thống kê huyện Yên Thành

Tìm mua sách nếu có bán: