Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp (2016-2018)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp (2016-2018)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1647-7
  • Tác giả: Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Yến
  • Đối tác liên kết: Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Số 9, Phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&TM Prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp (2016-2018)

Về tác giả: Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý

Tìm mua sách nếu có bán: