Nội dung tóm tắt các Đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nội dung tóm tắt các Đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp
  • Mã ISBN: 978-604-81-1576-0
  • Tác giả: Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Bùi Cẩm Thơ
  • Đối tác liên kết: Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Số 9, Phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: CT prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Nội dung tóm tắt các Đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp

Về tác giả: Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý

Tìm mua sách nếu có bán: