Nỗi niềm – thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nỗi niềm – thơ
  • Mã ISBN: 978-604-74-4641-4
  • Tác giả: Quốc Thịnh
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Phạm Xuân Khang
  • Đối tác liên kết: Phạm Quốc Thịnh, số 03/23 Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
  • Nơi in: in TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Nỗi niềm – thơ

Về tác giả: Quốc Thịnh

Tìm mua sách nếu có bán: