Nửa vòng trái đất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nửa vòng trái đất
  • Mã ISBN: 978-604-1-15972-3
  • Tác giả: Cynthia Kadohata
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Lê Tịnh Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Nửa vòng trái đất

Về tác giả: Cynthia Kadohata

Tìm mua sách nếu có bán: