Núi khóc ao bèo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Núi khóc ao bèo
  • Mã ISBN: 978-604-959-503-5
  • Tác giả: Văn Sơn
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Lương Xuân Trung, 86 Lê Trung Đình, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in & DV Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Núi khóc ao bèo

Về tác giả: Văn Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: