Ô Long viện – Bộ kinh điển Tập 9: Trạng nguyên nhí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ô Long viện – Bộ kinh điển Tập 9: Trạng nguyên nhí
  • Mã ISBN: 978-604-2-17514-2
  • Tác giả: Au, Yao-hsing
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/07/2020

Thông tin về sách: Ô Long viện – Bộ kinh điển Tập 9: Trạng nguyên nhí

Về tác giả: Au, Yao-hsing

Tìm mua sách nếu có bán: