Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 2: Toán – Tiếng Việt – Kĩ năng sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 2: Toán – Tiếng Việt – Kĩ năng sống
  • Mã ISBN: 978-604-0-15837-6
  • Tác giả: Mai Bá Bắc – Lê Phương Nga – Lưu Thu Thủy – Lê Thị Chi
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Học Thức
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in Công đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 2: Toán – Tiếng Việt – Kĩ năng sống

Về tác giả: Mai Bá Bắc – Lê Phương Nga – Lưu Thu Thủy – Lê Thị Chi

Tìm mua sách nếu có bán: