One Piece Tập 10: Ok, Let’s stand up!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: One Piece Tập 10: Ok, Let’s stand up!
  • Mã ISBN: 978-604-2-13117-9
  • Tác giả: Eiichiro Oda
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: One Piece Tập 10: Ok, Let’s stand up!

Về tác giả: Eiichiro Oda

Tìm mua sách nếu có bán: