One Piece Tập 85: Dối trá

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: One Piece Tập 85: Dối trá
  • Mã ISBN: 978-604-2-17144-1
  • Tác giả: Eiichiro Oda
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: One Piece Tập 85: Dối trá

Về tác giả: Eiichiro Oda

Tìm mua sách nếu có bán: