One-Punch Man Tập 19: Tận diệt cải thảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: One-Punch Man Tập 19: Tận diệt cải thảo
  • Mã ISBN: 978-604-2-18698-8
  • Tác giả: One, Yusuke Murata
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/07/2020

Thông tin về sách: One-Punch Man Tập 19: Tận diệt cải thảo

Về tác giả: One, Yusuke Murata

Tìm mua sách nếu có bán: