One-Punch Man Tập 8: Kẻ đó

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: One-Punch Man Tập 8: Kẻ đó
  • Mã ISBN: 978-604-2-13269-5
  • Tác giả: One, Yusuke Murata
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: One-Punch Man Tập 8: Kẻ đó

Về tác giả: One, Yusuke Murata

Tìm mua sách nếu có bán: