Phá nổ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phá nổ
  • Mã ISBN: 978-604-51-5597-4
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh công binh
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Nhà máy Z176
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Phá nổ

Về tác giả: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh công binh

Tìm mua sách nếu có bán: