Phan Văn Đáng – Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng miền Nam, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phan Văn Đáng – Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng miền Nam, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5375-0
  • Tác giả: Tỉnh uỷ Vĩnh Long – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga; Nguyễn Văn Tuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Phan Văn Đáng – Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng miền Nam, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học )

Về tác giả: Tỉnh uỷ Vĩnh Long – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: