Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-57-5743-7
  • Tác giả: Nguyễn Thu Trang, PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên), ThS, TS. Nguyễn Ngọc Lương
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Thảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Về tác giả: Nguyễn Thu Trang, PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu (Chủ biên), ThS, TS. Nguyễn Ngọc Lương

Tìm mua sách nếu có bán: