Phật học Từ quang – tập 32

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phật học Từ quang – tập 32
  • Mã ISBN: 978-604-89-0806-5
  • Tác giả: Tỳ kheo Thích Đồng Bổn (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Phật học Từ quang – tập 32

Về tác giả: Tỳ kheo Thích Đồng Bổn (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: