Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-851-0
  • Tác giả: Lê Thị Đan Dung (Chủ biên), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Con người
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Trọng Tấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Lê Thị Đan Dung (Chủ biên), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Con người

Tìm mua sách nếu có bán: