Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục Đại học từ kinh nghiệm Quốc tế đến thực tiễn Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục Đại học từ kinh nghiệm Quốc tế đến thực tiễn Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9870-58-3
  • Tác giả: Đinh Văn Toàn (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục Đại học từ kinh nghiệm Quốc tế đến thực tiễn Việt Nam

Về tác giả: Đinh Văn Toàn (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: