Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông
  • Mã ISBN: 978-604-931-764-4
  • Tác giả: TS. Phạm Văn Kiệm – TS.Phạm Hồng Tú
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Lương Thị Ngọc Bích
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Về tác giả: TS. Phạm Văn Kiệm – TS.Phạm Hồng Tú

Tìm mua sách nếu có bán: