Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
  • Mã ISBN: 978-604-923-490-3
  • Tác giả: Đinh Văn Liêm
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Phan Quốc Trường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Về tác giả: Đinh Văn Liêm

Tìm mua sách nếu có bán: