Phòng chống xâm hại cho học sinh tiểu học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phòng chống xâm hại cho học sinh tiểu học
  • Mã ISBN: 978-604-9939-32-7
  • Tác giả: Bùi Thị Loan (chủ biên), Đặng Thị Thu Huyền, Đào Khánh Chi, Nguyễn Thị Khánh Linh
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Nhóm tác giả: Bùi Thị Loan (chủ biên), Đào Khánh Chi, Nguyễn Thị Khánh Linh, Đặng Thị Thu Huyền
  • Nơi in: CTCP in Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Phòng chống xâm hại cho học sinh tiểu học

Về tác giả: Bùi Thị Loan (chủ biên), Đặng Thị Thu Huyền, Đào Khánh Chi, Nguyễn Thị Khánh Linh

Tìm mua sách nếu có bán: