Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-57-5574-7
  • Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ánh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Về tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ

Tìm mua sách nếu có bán: