Phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn – Gia Định (1969-1975)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn – Gia Định (1969-1975)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5923-1
  • Tác giả: Tiến sĩ Lê Quý Thi
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Lê Tuấn Đạt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn – Gia Định (1969-1975)

Về tác giả: Tiến sĩ Lê Quý Thi

Tìm mua sách nếu có bán: