Phương pháp nghiên cứu khoa học – nghiên cứu hệ thống y tế (Dùng cho học viên sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp nghiên cứu khoa học – nghiên cứu hệ thống y tế (Dùng cho học viên sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4328-9
  • Tác giả: GS.TS. Đào Văn Dũng
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/07/2020

Thông tin về sách: Phương pháp nghiên cứu khoa học – nghiên cứu hệ thống y tế (Dùng cho học viên sau đại học)

Về tác giả: GS.TS. Đào Văn Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: