Phương pháp nghiên cứu trong y sinh học tập 1 lập kế hoạch nghiên cứu ( sách đào tạo sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp nghiên cứu trong y sinh học tập 1 lập kế hoạch nghiên cứu ( sách đào tạo sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-66-3989-3
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Vân
  • Đối tác liên kết: Trường đại học Y Hà Nội; Số 1 Tôn Thất Tùng, HN
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Phương pháp nghiên cứu trong y sinh học tập 1 lập kế hoạch nghiên cứu ( sách đào tạo sau đại học)

Về tác giả: Trường đại học Y Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: