Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của đầu máy Diesel (TCVN 12691:2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của đầu máy Diesel (TCVN 12691:2019)
  • Mã ISBN: 978-604-76-2008-1
  • Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Trần Anh Thu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cyt in Giao thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của đầu máy Diesel (TCVN 12691:2019)

Về tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Tìm mua sách nếu có bán: