Quả cầu hành chính tỷ lệ 38.600.000

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quả cầu hành chính tỷ lệ 38.600.000
  • Mã ISBN: 978-604-952-387-8
  • Tác giả: Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
  • Biên tập viên: Đào Thị Hậu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Minh Hoàng Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Quả cầu hành chính tỷ lệ 38.600.000

Về tác giả: Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: