Quái vật Minotaur toàn cầu: Mỹ, châu Âu và tương lai của nền kinh tế toàn cầu ( Sách tham khảo )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quái vật Minotaur toàn cầu: Mỹ, châu Âu và tương lai của nền kinh tế toàn cầu ( Sách tham khảo )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5169-5
  • Tác giả: Yanis Varoufakis với lời tựa của Paul Mason
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Trường Tam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Quái vật Minotaur toàn cầu: Mỹ, châu Âu và tương lai của nền kinh tế toàn cầu ( Sách tham khảo )

Về tác giả: Yanis Varoufakis với lời tựa của Paul Mason

Tìm mua sách nếu có bán: