Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-85-0774-9
  • Tác giả: Trương Quốc Uyên
  • Nhà xuất bản: Thể thao và Du lịch
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&BB Tân Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay

Về tác giả: Trương Quốc Uyên

Tìm mua sách nếu có bán: