Quân đoàn ếch xanh 27

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quân đoàn ếch xanh 27
  • Mã ISBN: 978-604-1-13410-2
  • Tác giả: Mine YOSHIZAKI
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Thị Nguyệt Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Quân đoàn ếch xanh 27

Về tác giả: Mine YOSHIZAKI

Tìm mua sách nếu có bán: