Quản lý hợp đồng xây dựng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý hợp đồng xây dựng
  • Mã ISBN: 978-604-82-3064-7
  • Tác giả: Lê Đình Thục, Phạm Phú Cương (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Xây dựng
  • Biên tập viên: Ngô Đức Vinh; Hoàng Thị Minh; Bùi Hữu Lam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Xây dựng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Quản lý hợp đồng xây dựng

Về tác giả: Lê Đình Thục, Phạm Phú Cương (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: