Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (QCVN 18: 2018/BGTVT)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (QCVN 18: 2018/BGTVT)
  • Mã ISBN: 978-604-76-1996-2
  • Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Trần Anh Thu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cyt in Giao thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (QCVN 18: 2018/BGTVT)

Về tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Tìm mua sách nếu có bán: