Quy trình thâm canh dừa sáp (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quy trình thâm canh dừa sáp (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-974-392-4
  • Tác giả: KS. Cao Thị Như, ThS. Mai Thị Thu Ga, ThS. Võ Minh Hải, TS. Nguyễn Hồng Ửng, TS. Phạm Thị Phương Thúy (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Phạm Thị Phương Thúy, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Thương mại in và DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Quy trình thâm canh dừa sáp (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: KS. Cao Thị Như, ThS. Mai Thị Thu Ga, ThS. Võ Minh Hải, TS. Nguyễn Hồng Ửng, TS. Phạm Thị Phương Thúy (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: