RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
  • Mã ISBN: 978-604-67-1340-1
  • Tác giả: TS. Nguyễn Tuấn Khanh
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Trương Thanh Sơn; Phạm Thị Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP TM in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/12/2019

Thông tin về sách: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

Về tác giả: TS. Nguyễn Tuấn Khanh

Tìm mua sách nếu có bán: