Restart your English – Traveling abroad

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Restart your English – Traveling abroad
  • Mã ISBN: 978-604-86-8605-5
  • Tác giả: Bae Jin Young – Kang Min Jung
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách MCBooks
  • Nơi in: Cty TNHH TM In BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Restart your English – Traveling abroad

Về tác giả: Bae Jin Young – Kang Min Jung

Tìm mua sách nếu có bán: