Results the Viet Nam population and housing census at time-point 00:00 on 1 april 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Results the Viet Nam population and housing census at time-point 00:00 on 1 april 2019
  • Mã ISBN: 978-604-75-1489-2
  • Tác giả: Tổng cục Thống kê
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: in Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Results the Viet Nam population and housing census at time-point 00:00 on 1 april 2019

Về tác giả: Tổng cục Thống kê

Tìm mua sách nếu có bán: