Rừng khộp mùa thay lá – Hồi ký

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Rừng khộp mùa thay lá – Hồi ký
  • Mã ISBN: 978-604-1-16781-0
  • Tác giả: Nguyễn Vũ Điền
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Thị Tú Uyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Rừng khộp mùa thay lá – Hồi ký

Về tác giả: Nguyễn Vũ Điền

Tìm mua sách nếu có bán: