Sách chuyên khảo: Hoạch định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tối ưu để giải quyết các trở ngại đang gặp phải trong giao dịch vay nợ và điều chỉnh chính sách tiền lương của công ty

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách chuyên khảo: Hoạch định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tối ưu để giải quyết các trở ngại đang gặp phải trong giao dịch vay nợ và điều chỉnh chính sách tiền lương của công ty
  • Mã ISBN: 978-604-922-774-5
  • Tác giả: Lê Quang Cường (chủ biên), Nguyễn Kim Quyến (Trường Đại hoc Kinh tế TP. HCM – Khoa Tài chính công)
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV In Kinh tế – (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Sách chuyên khảo: Hoạch định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tối ưu để giải quyết các trở ngại đang gặp phải trong giao dịch vay nợ và điều chỉnh chính sách tiền lương của công ty

Về tác giả: Lê Quang Cường (chủ biên), Nguyễn Kim Quyến (Trường Đại hoc Kinh tế TP. HCM – Khoa Tài chính công)

Tìm mua sách nếu có bán: