Sách tự học Hiragana, Katakana – Học thông qua nghe và viết – Có kèm CD – bản tiếng Việt – 一人で学べる ひらがな かたかな

Thông tin xuất bản

 • Tên sách: Sách tự học Hiragana, Katakana – Học thông qua nghe và viết – Có kèm CD – bản tiếng Việt – 一人で学べる ひらがな かたかな
 • Mã ISBN: 978-604-1-16165-8
 • Tác giả: AOTS The former Association for Overseas Technical Scholarship
 • Nhà xuất bản: Trẻ
 • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
 • Đối tác liên kết:
 • Nơi in: Công ty CP In khuyến học phía Nam
 • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Sách tự học Hiragana, Katakana – Học thông qua nghe và viết – Có kèm CD – bản tiếng Việt – 一人で学べる ひらがな かたかな

Về tác giả: AOTS The former Association for Overseas Technical Scholarship

Tìm mua sách nếu có bán: