Sài Gòn bún bò không bản quyền

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sài Gòn bún bò không bản quyền
  • Mã ISBN: 978-604-86-8341-2
  • Tác giả: Ngữ Yên
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Trần Công Khanh (Ngữ Yên)
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Sài Gòn bún bò không bản quyền

Về tác giả: Ngữ Yên

Tìm mua sách nếu có bán: