Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-57-5190-9
  • Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thinh; Đỗ Phương Mai; Nguyễn Thị Hồng Quý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Về tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tìm mua sách nếu có bán: