Sinh lý cá: Nguyên lý và Ứng dụng n(Tiếng Anh: Fish Physiology: Principles and Application)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sinh lý cá: Nguyên lý và Ứng dụng n(Tiếng Anh: Fish Physiology: Principles and Application)
  • Mã ISBN: 978-604-965-344-5
  • Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Đại học Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Sinh lý cá: Nguyên lý và Ứng dụng n(Tiếng Anh: Fish Physiology: Principles and Application)

Về tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: