Sổ ghi biên bản họp hội đồng nhà trường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ ghi biên bản họp hội đồng nhà trường
  • Mã ISBN: 978-604-0-15365-4
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huệ, Phạm Diệu Linh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Sổ ghi biên bản họp hội đồng nhà trường

Về tác giả: Nguyễn Thị Huệ, Phạm Diệu Linh

Tìm mua sách nếu có bán: