Sổ tay cấp ủy và bí thư chi bộ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay cấp ủy và bí thư chi bộ
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Hạo Bình
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Trần Thị Huyền
  • Đối tác liên kết: Sách Lý luận Chính trị Pháp luật Thăng Long
  • Nơi in: Xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Sổ tay cấp ủy và bí thư chi bộ

Về tác giả: Hạo Bình

Tìm mua sách nếu có bán: