Sổ tay đảng viên ( bìa giả da )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay đảng viên ( bìa giả da )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5159-6
  • Tác giả: Công ty Cổ phần Văn hoá – Công nghệ Mêkông Việt
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Võ Văn Bé; Vũ Phương Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Sổ tay đảng viên ( bìa giả da )

Về tác giả: Công ty Cổ phần Văn hoá – Công nghệ Mêkông Việt

Tìm mua sách nếu có bán: