Sổ tay Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật
  • Mã ISBN: 978-604-57-5303-3
  • Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Sổ tay Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật

Về tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: