Sơn Tùng – Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh -Quyển 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sơn Tùng – Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh -Quyển 1
  • Mã ISBN: 978-604-9863-80-6
  • Tác giả: Sơn Tùng (Bùi Sơn Định sưu tầm, tuyển chọn
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Phương Thùy; Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Sách Nhà nước đặt hàng
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Sơn Tùng – Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh -Quyển 1

Về tác giả: Sơn Tùng (Bùi Sơn Định sưu tầm, tuyển chọn

Tìm mua sách nếu có bán: